​Pozooor letí granátové jablko:D a pár faktov o ňom:

​Je silným antioxidantom.
Silné protirakovinové a imunitný podporné účinky
Inhibuje abnormálne zhlukovaniu krvných doštičiek, ktoré by mohli spôsobiť infarkty, mŕtvice a embóliu.
Znižuje hladinu cholesterolu a ďalšie rizikové faktory srdcových chorôb.
Znižuje krvný tlak.
Preukázané, že podporuje obrátenie aterosklerotického plátu v štúdiách u človeka.
Môže uľahčiť  ochranu proti depresii a osteoporóze.
Mnohé štúdie ukazujú, že granátové jablko je jedným z najsilnejších, živín hustých potravín na celkovej dobré zdravie. Tieto klinické nálezy jasne ukazujú koreláciu medzi granátového jablka látok a ich pozitívny vplyv ako na zdravie ľudí a zvierat kardiovaskulárny, nervový a zdravie skeletu. To je jeden z ovocia, ktoré si nemôžete dovoliť vylúčiť zo svojho jedálnička!

Caution pomegranate apple flies and here you have few facts about him.

​Most powerful anti-oxidant of all fruits.
Potent anti-cancer and immune supporting effects
Inhibits abnormal platelet aggregation that could cause heart attacks, strokes and embolic disease
Lowers cholesterol and other cardiac risk factors
Lowers blood pressure
Shown to promote reversal of atherosclerotic plaque in human studies
May have benefits to relieve or protect against depression and osteoporosis
Many studies show that the pomegranate is one of the most powerful, nutrient dense foods for overall good health. These clinical findings clearly show a correlation between pomegranate compounds and their positive effect on both human and animal cardiovascular, nervous, and skeletal health. This is one fruit that you can’t afford to exclude from your diet!

Prajem vám veľa zdravíčka.                                              I wish you lot of health.
Vaša Zlatica.                                                                       Your Zlatica.

Picture

Granátové jablko / Pomegranate